Quý khách mua trên 10.000¥ được miễn cước chuyển, trên 5000¥ giảm 50% cước chuyển, phí lạnh 600¥, phí daibiki 400¥ bên quí khách chịu ( nếu có)